L. Molefe

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

(19*-) Playwright. * Author of the Zulu plays Yisiphithiphithi Mangwane (1987), Ingwijikhwebu (1989), Isihlakaniphi (1990), Izwe Lixothini (1990), Umnyuzi (1990), Ngiwafunge AmaBomvu (1991), Ngizoke Ngibone (1991), .

Return to ESAT Personalities M

Return to South African Theatre Personalities

Return to Main Page