ESAT Bibliography Gro

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Ga-Gi Gl-Go Gra Gre-Gri Gro Gru-Gz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Grobbelaar, Michal 1952. Beligting vir die toneel. Helikon, 1(4):99-102.

Grobbelaar, Michal 1960. Suidwes toe! [Nasionale toneelgroep besoek S.W.A.] Brandwag, 14(43):17. November 24.

Grobbelaar, Michal et al. (eds.). 1962. The Johannesburg Civic Theatre/ Die Johannesburgse Stadskouburg. Johannesburg: Johannesburg Civic Theatre.

Grobbelaar, Michal 1971. Ontwikkeling Van Die Afrikaanse Toneel 1832-1950, deur L.W.B. Binge. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 11(1):66-67.

Grobbelaar, Michal 1979. Subscription schemes, in Hay-Whitton, Don (ed.). International Symposium of the South African Institute of Theatre Technology (1979: "Theatre - the fun house and its management" : a report of the proceedings at the International Symposium of the South African Institute of Theatre Technology (SAITT) held at the Nico Malan Theatre Centre, Cape Town, from 30 July to 3 August 1979. South African Institute of Theatre Technology. Section 5, 1-9.

Grobbelaar, Michal 1986. Die uitvoerende kunste. Lantern, 35(4):67-69.

Grobbelaar, Michal 1985. Die Breytenbach-skouburg, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press. 73-77.

Grobbelaar, Peter 1968. Onderhoud: Cobus Rossouw en Sandra Kotzé. Teater SA, 1(1):10-11.

Grobler, Eugenie Elsie 1998. Teater en terapie: ‘n teaterwetenskaplike ondersoek. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Grobler, Esmé 1990. Varieties of dramatic dialogue. South African Theatre Journal, 4(1):38-60.

Grobler, H. 1976. Die Rebellie van Lafras Verwey [by] Chris Barnard. [Literary criticism]. Klasgids, 11(1):23-30. March.

Grobler, H.B. 1971. Algemene verligting van ‘n teater vir die uitvoerende kunste. Tegnikon, 20(4):23-28. December.

Grobler, Hilda Magdalena 1974. Kerntrekke van die komedie met 'n nadere beskouing van enkele Afrikaanse voorbeelde. Unpublished master’s thesis. Pretoria: University of Pretoria.

Grobler, Hilda 1989. Realiteit van die spel of spel van die realiteit? Kanttekeninge by Pieter Fourie se drama Ek, Anna van Wyk. Stilet, 1(2):89-95.

Grobler, Hilda 1993. The kitchen as battlefield – with special reference to the award winning play Kitchen Blues by Jeanne Goosen. Journal of Literary Studies, 9(1):50-56.

Grobler, M. 2002. Die Toneelstuk van Breyten Breytenbach as die oorlogmasjien. Fragmente. (9):73-87.

Grobler, Philippus du Plessis 1957. Vormprobleme van die versdrama. Unpublished doctoral dissertation. Pietermaritzburg: University of Natal.

Gröger, Karl Christian 2008. Ouma : performing the myth of the self. Unpublished master’s thesis. Cape Town : University of Cape Town.

Groenewald, H.C. 1977. Struktuurbeskrywing van die historiese drama in Zulu. Limi, 5(1-2):48-66.

Groenewald, H.C. 1979. Die drama in Zulu. Unpublished master’s thesis. Johannesburg: Rand Afrikaans University.

Groenewald, H.C. 1981. Aspekte van drama met besondere verwysing na die Zulu-drama. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Afrikatale, suppl 1:12-42.

Groenewald, H.C. 1986. Nature of vernacular drama according to H.I.E. Dhlomo. South African Journal of African Languages, 6(4):142-145.

Groenewald, H.C. 1989. Insumansumane: Zondi’s scenario for today. South African Journal of African Languages, 9(1):6-13.

Groenewald, H.C. 1990. Oral Studies in South Africa. Pretoria: HSRC.

Groenewald, H.C. 2000. A little space in history: some historical perspectives on Zulu theatre. South African Theatre Journal, 14:114-128.

Groenewald, H.C. 2001a. The immoral subject: The moral play in Zulu. South African Theatre Journal, 15:65-76.

Groenewald, H.C. 2001b. 'The two supporting walls of Imbokodo and independence have fallen over': Functions of Ndebele verbal art during the time of their unrest, in Kaschula, Russell H. (ed.). African Oral Literature: Functions in Contemporary Contexts. Claremont: New Africa Books. 235-248.

Groenewald, H.C. 2002. A little space in history – some historical perspectives on Zulu theatre. South African Theatre Journal, 16:30-43.

Groenewald, Manie 1983. Huisvesting vir die toneelteater. Teaterforum, 4(1):44-53.

Grondwet van die Assosiasie van Dramadepartemente van Suid-Afrika (ADDSA). 1984. Teaterforum, 5(1):115-123.

Groom, William 1899-1901. Drama in Cape Town. Cape Illustrated Magazine, 10(4): 478-481, 517-520, 547-552, 580-584, 640-643, 670-672, 706-708.

Groot geeste van Suid-Afrika: André Huguenet bouer van ons toneelkuns. 1951. Lantern, 1:384-386.

Groot toneelplanne vir Bloemfontein (Anna Richter-Visser). 1944. Filma, 2(1):22.

Grotowski, Jerzy 1969. Towards A Poor Theatre. London, Methuen.

Grotpeter, John J. 1986. Theatre and Cultural Struggle in South Africa, by Robert Mshengu Kavanagh. Reviewed in: American Political Science Review, 80(1):360.


Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Ga-Gi Gl-Go Gra Gre-Gri Gro Gru-Gz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page